Körregler

Att köra i grupp
Avstånd

Håll avstånd! Kör aldrig för nära framförvarande ekipage. Tänk på att du måste kunna stanna om någonting oförutsett inträffar framför dig. En bra tumregel är den s.k. 3-sekundersregeln, vilken innebär att du skall hålla minst 3 sekunders avstånd till rakt framförvarande ekipage (inte det snett framför). Risken med för korta avstånd behöver kanske inte ytterligare påtalas, men avståndet får ej heller bli för långt. Låter du avståndet bli för långt kommer hela karavanen att bli orimligt utdragen och det blir omöjligt för den som kör framför dig att göra nödvändiga bedömningar. Tänk på att det är svårt att i backspegeln se den som ligger allt för nära. Placera din mc så att du, ur backspegelperspektiv, EJ hamnar i framförvarandes ”döda vinkel”.
Tempo

Vid motorcykelåkning blir hastigheteten – av säkerhetsskäl – mer ojämn än vid bilkörning. Vid t ex skymd sikt (vägkorsningar, utfarter, villatomter, häckar vid gatukorsningar etc) kan farten bli extremt låg. Å andra sidan är det viktigt att anpassa sig till rådande trafikrytm.

Vid start, efter ett stopp eller inbromsning, är det viktigt att alla snabbt följer tätmotorcykelns fartökning upp till marschfart. Detta för att undvika onödig gummibandseffekt. Även detta är en säkerhetsfråga eftersom den sista mc:n i kön, för att hinna ikapp, kan tvingas köra för fort. I princip har alla motorcyklar resurser att hänga med även i kraftiga accelerationer. Om någon tycker att det går för fort skall denne emellertid INTE förledas att köra fortare än vad som känns behagligt. Tätmotorcykeln får i så fall anpassa tempot.
Zic-zac

På sträckor där vägbredden så tillåter, åker vi i s.k. zic-zac formation. Positionen skall vara tydlig så att den som åker till höger verkligen ligger på den högra delen av ”sitt” körfält och den som ligger till vänster ligger nära mittlinjen. Du byter spår när framförvarande mc gör det. Bakgrunden till zic-zac formationen är bl.a följande: Zic-zac formationen signalerar till den som planerar en omkörning av mc-karavanen att vara extra uppmärksam. Dessutom uppfattar mötande trafik, på långt håll, att det är en eller flera bilar man möter (och ej någon moped), vilket kanske förhindrar att du får möte med en eller annan ”vansinnesomkörning”.
Smal,kurvig väg

Där vägen är smal eller krokig är det givetvis ej aktuellt med zic-zac formation. Planera körningen så att du inte kommer ikapp framförvarande mc när du kommer in i en kurva. Han/hon kanske vill köra saktare än du. Kör aldrig in i hans/ hennes ”revir” utan håll behörigt avstånd.
Sidospegeln

Håll uppsikt bakåt i sidospegeln. Kommer mc:n bakom dig på efterkälken så sakta ner så du hela tiden har visuell kontakt med den. Du ansvarar för att bakomvarande mc uppfattar vilken väg vi väljer i en korsning. Försvinner denne ur sikte av någon anledning så sakta ner eller stanna på lämplig plats för att invänta dess ankomst. Stannar mc:n framför dig så stannar självklart hela den efterföljande karavanen.
Tätort

Vid körning i tätort är det viktigt att sluta leden och köra relativt tätt samman med full uppsikt. Behöver man t.ex. stanna för rött ljus kan det vara lämpligt att försöka "samla ihop" gruppen om det finns plats för detta. Kommer inte hela gruppen över vid rödljus så saktar förtruppen in eller stannar helt vid sidan av gatan för att avvakta ögonkontakt med bakomvarande kamrater.
Position i ledet

Vi kör aldrig om varandra inom gruppen. Den position du har vid start behåller du till nästa stopp. Undantaget är om man behöver kommunicera med någon, t.ex. för att tanka eller annan orsak som ej kan vänta. Säkerhetsansvaret ligger hela tiden hos den som bryter formationen.
Omkörning

Vid omkörning av andra fordon är det viktigt att kontrollera så att mc:n bakom ”hänger på”. OBS: Om den gör det är det viktigt att du inte slår av på farten för tidigt eller går in för snävt efter omkörningen. Du måste tänka på att ge plats för alla motorcyklar bakom dig, så att de kan komma in framför det fordon ni kört om.
När vi svänger

När vi ska svänga av till en annan väg så är det viktigt att ge tecken i god tid samt att kontrollera att mc:n bakom uppfattar att vi svänger. Stanna om nödvändigt på höger sida vid korsningen tills du ser att denne uppfattar att du svängt och kör sedan ikapp resten av gruppen. Du är ansvarig för att mc:n bakom dig uppfattar vilket vägval du gör i en korsning.
Ansvar för bakomvarande

Tänk på att du ALLTID har huvudansvar för att den mc som kör närmast bakom dig ”hänger med”. Självklart vid normal körning men särskilt vid vägskäl, stopptecken eller vid eventuella omkörningar. Om du tar ansvar för bakomvarande mc på ett korrekt sätt, så sprider sig informationen om eventuella händelser eller fördröjningar i ledet till den som kör i täten för mc-gruppen
Till sist

Vid stopptecken kan det vara lämpligt att samla ihop gruppen.